Cổng nhôm đúc

Long ly quy phụng
Bốn mùa như ý
Nét hiện đại
Trống đồng trúc
Tùng trúc cúc mai
Cổng nhôm đúc 56
Cổng nhôm đúc 55
Cổng nhôm đúc 54